Публічна інформація

Звіт незалежного аудитора

https://drive.google.com/file/d/1OobRdt44bLOsAnwMlKUe9-rgTviL7vwX/view?usp=sharing

ТОВ “Агротех-Гарантія” з 17 квітня 2021 року оголошує конкурс на пошук суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік

ТОВ “Агротех-Гарантія” оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності.

Аудиторське завдання — проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року.

Критеріями для вибору компанії є:

— вартість аудиторських послуг з урахуванням усіх податків, зборів та передбачених законодавством відрахувань;

– незалежність;

— досвід надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, складеної за МСФЗ;

— професійна репутація САД;

— інші критерії відбору відповідно до умов тендерної документації та чинного законодавства.

У конкурсі можуть брати участь САД, які/в яких:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”від 21.12.2017р. №2258-VIII (далі – Закон про аудит) в частині вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) включені до IV розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до розділу реєстру САД, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3) мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів;

4) мають добру репутацію (відсутні випадки застосування протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств);

5) можуть підтримувати достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону про аудит (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти  аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

6) не мають порушення вимог щодо забезпечення незалежності САД;

7) не мають за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, що перевищує 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

8) не мають обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг ТОВ “Агротех-Гарантія”;

9) не мають обмеження щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону про аудит;

10) мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України, з мінімальною страховою сумою десять мілйонів гривень;

11) щорічна загальна сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності не перевищує 15% загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес, впродовж п’яти років поспіль;

12) пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг, що підтверджено відповідним документом Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України;

13)мають досвід надання аудиторських послуг підприємствам відповідної галузі.

Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації може бути визначений договором.

У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, які не відповідають вказаним вимогам, пропозиція від таких САД до розгляду не приймається.

Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який (хоча б одна ізумов):

  1. має родинні стосунки з членами органів управління ТОВ “Агротех – Гарантія”;
  2. є членом органів управління або посадовою особою ТОВ “Агротех- Гарантія”;
  3. є працівником ТОВ “Агротех – Гарантія”.

Для участі у конкурсі САД мають подати такі документи:

1)  заявка на участь у конкурсі;

2) опитувальний лист – анкета учасника конкурса;

3) комерційна пропозиція учасника;

4) інша інформація, яка може бути суттєва та доцільна.

Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи САД. Копії документів, що подаються у складі тендерної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).

Строки

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — 04 травня 2021 року до 23:59 включно.

Відкриття конкурсних заявок та засідання учасників – 05 травня 2021 року.

Оголошення остаточного рішення про обрання аудитора 11 травня 2021 року.

Про прийняте рішення і про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ “Агротех- Гарантія” учасники конкурсу інформуються засобами електронної пошти.

Обов’язковий аудит фінансової звітності ТОВ “Агротех -Гарантія”має розпочатися не пізніше 12 травня 2021 року.

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ “Агротех-Гарантія”мають бути представлені не пізніше 30 червня 2021 року.

Звіт незалежного аудитора (Аудиторський висновок) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2020 рік надається ТОВ “Агротех – Гарантія”українською мовою, у електронному та у паперовому вигляді.

Документи на участь у конкурсі мають бути надіслані на електронну адресу:

agroteh.office@gmail.com

Або за адресою:

37602, Україна,  Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, б. 176А

 (з поміткою «Конкурс на аудит фінансової звітності»).